Advocats de Família
Som especialistes en

Separacions i divorcis de mutu acord o contenciosos

Té intenció de separar-se o divorciar-se?
Al despatx d’advocats Rigat Advocats de Família disposarà d’advocats àmpliament qualificats que l’atendran i podran aclarir-li els seus dubtes i preguntes inicials, i elaboraran la millor solució jurídica al seu cas.

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Guarda i custòdia de fills

L’existència dels fills d’una parella que es trenca és el tema més delicat que existeix, ja que de no tractar-se pot produir patiment tant als dos progenitors com als propis fills.

És per això que a Rigat Advocats de Família emprem especial atenció i sensibilitat al tema dels fills, atenent criteris psicològics , socials o emocionals, que puguin afectar al supòsit en concret.

Tractem d’ajudar-los en el seu propòsit de mantenir-se en la vida dels seus fills, malgrat el seu divorci o separació, ja sigui a través d’un ampli règim de visites o a través d’una custòdia compartida amb la seva ex-parella o a través de la sol·licitud d’una custòdia exclusiva:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Modificació de sentències

Sabia vostè que les mesures definitives de la sentència de divorci poden ser modificades?

Situació econòmica

Si en el context actual de crisi la seva situació econòmica ha canviat, vostè té dret a sol•licitar una modificació de les mesures definitives de la sentència de divorci per adequar-les a la seva situació actual.

Situació dels fills

Si vostè té fills, la seva situació pot ser absolutament diferent a la que era en el moment de divorciar-se. Aixó pot comportar que la sentència que regula la seva separació o divorci no sigui l’adequada per a la realitat actual, i determini un canvi en la regulació de la seva separació o divorci.

Truqui’ns i consulti’ns. Li indicarem les modificacions que pot realitzar o sol•licitar en les mesures reguladores de la seva separació o divorci:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Pensió d’alimentació

A Rigat Advocats de Família l’assessorarem i ajudarem a establir una pensió correcta per als seus fills. Haurà de ser establerta en funció a les necessitats del menor i la realitat econòmica dels pares. Amb això evitarà desigualtats i perjudicis, perquè els seus fills puguin gaudir de la millor situació econòmica dins de les seves possibilitats.

Quina quantitat es justa?

Els seus fills no poden resultar perjudicats per l’impagament, el pagament insuficient o el pagament indegut de les pensions d’aliments. A Rigat Advocats de Família l’ajudarem a establir la pensió d’aliments més justa per als seus fills, en funció de les necessitats d’aquests i de les possibilitats de qui l’ha de pagar.

Si vostè considera que la pensió d’aliments que vostè està pagant o rebent per als seus fills no és suficient, és excessiva o ha de ser una altra per diversos motius, a Rigat Advocats de Família l’ajudarem a establir la que en funció de la situació actual sigui la més adequada per a totes les parts:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Pensió compensatòria

La Pensió Compensatòria o Pensió per Desequilibri és una quantitat econòmica que haurà de ser abonada per part d’un dels cònjuges a favor de l’altre en aquells casos en que la separació o divorci causi un desequilibri econòmic en un dels cònjuges en relació a la posició de l’altre, empitjorant la seva situació econòmica de manera notable respecte a aquella de la qual gaudia essent vigent el matrimoni.

A falta d’acord entre els cònjuges, el Jutge determinarà el seu import tenint en compte diverses circumstàncies. El dret a aquesta pensió depèn del compliment de determinats requisits fixats per llei, que també estableix determinats supòsits on aquest dret queda extingit.

Al despatx Rigat Advocats de Família l’ajudarem a resoldre tots els dubtes, i disposarà d’advocats àmpliament qualificats que elaboraran la millor solució jurídica al seu cas:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Divorci i divisió de béns

La declaració de l’extinció d’un matrimoni per causa de divorci comporta, automàticament, la dissolució del règim econòmic matrimonial. A la pràctica, això implica haver de repartir tots aquells béns comuns que estaven a nom del dos cònjuges acabats de divorciar.

Normalment, durant el matrimoni, és probable que els cònjuges hagin adquirit béns que han estat posats a nom de tots dos, probablement un pis que haurà estat l’habitatge familiar, algun vehicle, tot el que integra el parament de l’habitatge, potser fins i tot una segona residència …

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Parelles de fet

Les parelles de fet són una forma d’unió estable molt comuna en l’actualitat. Regulant la seva situació evitarà problemes en un futur; possibles situacions en relació als seus fills, la seva herència o a béns tinguin en comú.

Ha cessat en la seva relació de parella de fet?

Si vostè ha trencat amb la seva parella de fet i necessita regular la seva situació respecte als seus fills en comú o el seu habitatge, consulti’ns. Els nostres advocats l’assessoraran en tots els seus dubtes i problemes.

Té fills, béns o deutes amb la seva ex-parella?

La ruptura de la parella de fet obliga a les parts a regular tots els aspectes derivats de la seva relació; els fills en comú, l’habitatge, el règim de visites, les pensions d’aliments, el pagament dels deutes…

A Rigat Advocats de Família l’ajudarem a trobar la regulació més adequada en cas de ruptura de parella de fet:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Pactes i capítols matrimonials

L’ordenament jurídic vigent permet que els cònjuges puguin determinar les regles econòmiques que regularan el seu matrimoni, així com les conseqüències d’una hipotètica ruptura.

A Catalunya, aquesta possibilitat s’utilitza poc, a diferència del que passa a d’altres països on la regulació d’aquestes qüestions econòmiques és molt freqüent.

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres

 

Altres àrees de treball

El Dret de Família té molts altres aspectes, a més de les crisi matrimonials, i hi ha d’altres branques del dret que hi poden tenir relacions estretes, és per això que també oferim assessorament legal sobre qüestions de filiació, protecció de les persones (incapacitació), violència de gènere i successions.

 

Filiació

La normativa legal vigent atribueix drets i obligacions entre les persones que mantenen una relació paterno-filial.

Hi ha casos en que aquesta relació pot ser impugnada i, per contra, n’hi ha d’altres en els que es pot instar el seu reconeixement.

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Protecció de les persones – Incapacitació

Els procediments d’incapacitació tenen per objecte la protecció de les persones les aptitud psíquiques o físiques dels quals pateixen un merma que el impedeix governar-se per sí mateixes.

La decisió judicial pot anar des de l’establiment d’una tutela fins al nomenament d’un defensor judicial o un assistent.

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres

 

Violència de gènere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres

Herències i testaments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tots els nostres clients són assessorats de forma individualitzada i personal: Estudiarem el seu cas per donar-li la millor solució:

Posi’s en contacte amb nosaltres